top of page

DÖRREN är öppen och taket är högt

 

I ett alltmer segregerat samhälle, där behovet av integration är skriande, arbetslösheten hos unga är hög, den psykiska ohälsan ökar och samhällets insatser inte lyckas nå alla unga, är behovet av icke kommersiella välkomnade mötesplatser, som möjliggör unga individers utveckling – viktigare än någonsin.

Mäster Olofsgårdens vision är: "Ett samhälle där alla människor känner sammanhang, utvecklas och är delaktiga." Vår uppgift på Mäster Olofsgården är att: "Ge människor möjlighet att växa och att känna gemenskap, delaktighet och engagemang. "

Dörren startade 2012 tack vare stöd av stiftelsen Makarna Malmqvist och Stockholms Domkyrkoförsamling. Verksamheten är inspirerad av verksamheten The Door i New York. Syftet var att skapa ett meningsfullt sammanhang för ungdomar som annars befinner sig i olika former av utanförskap. Strävan mot inkludering är bestående, liksom mångfald, tolerans och integration. Mäster Olofsgården erhöll 2016 Stockholms stads Nelson Mandela pris. Priset instiftades i syfte att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad.

 

Dörrens syfte är att tillgängliggöra kreativitet och kultur för ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16 – 25 år med målet att bidra till personlig utveckling, främja integration och social inkludering i samhället.

 

Genom Dörren erbjuds:

 • En välkomnade kostnadsfri mötesplats med vuxna trygga;

 • Kreativ verksamhet fem dagar i veckan genom kostnadsfria ateljéer inom olika konstformer (foto, instrumentlära i samarbete med Songlines Stockholm, musikproduktion, kör, film, poddproduktion, teater och konst), ledda av etablerade kulturarbetare, som erbjuder både konstnärlig vägledning och kontaktytor till det etablerade kulturlivet;

 • Creative Camp läger under lov, då ungdomarna har möjlighet att utveckla sin kreativitet och sin sociala förmåga;

 • Delaktighet i ett större sammanhang, nya erfarenheter och kontaktnät genom att Mäster Olofsgården bl. a.  välkomnar Dörrens ungdomar att vara delaktiga i årliga evenemang såsom Kulturnatten, Levande Julkalender m.m.

 • Möjlighet att driva sina egna konstnärliga projekt; från ansökan till redovisning med stöd och handledning;

 • Dörren till arbetslivet möjligör praktikplatser, volontäruppdrag och arbete genom Mäster Olofsgården samarbete med Rotary, Ny Start Stockholm, Jobbtorg Unga och AIM, Stockholm stad m.fl.;

 • Hjälp och stöd i kontakten med myndigheter, juridiskt bistånd, ansökningar, språkundervisning med mera i samarbete med bland annat Unga kvinnors värn, Stockholm Stadsmission, Kulturförvaltningen i Stockholm, Peace Works Sweden m.fl.

 • Att göra sin röst hörd i utvecklingen av Dörrens verksamhet genom exempelvis Dörren-rådet, enkäter, idélådan och de dagliga samtalen med ledarna.

 

Dörren är öppen och taket är högt!

Tack vare låga trösklar där allt är gratis, utan krav på tidigare erfarenhet, flexibel medlemshantering och engagerade och personliga ledare, når vi unga från olika områden, med varierad social bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell identitet, religion, funktionalitet och konstnärlig erfarenhet. Verksamheten välkomnar ett stort antal nyanlända svenskar och ungdomar samt unga vuxna som annars inte är aktiva och delaktiga i samhället.

 

Vi ser att Dörren bidrar till att ungas självförtroende och självkänsla ökar samt ger verktyg för fortsatt utveckling.

 

Inkludering och mångfald

 Vi tror på idéen att kultur och konst förenar människor.  Mäster Olofsgården ska vara en tillåtande, trygg och inkluderande plats.

 

Exempel på hur vi jobbar för ökad mångfald och inkludering på Dörren;

 • Vi välkomnar medlemmar från hela Stockholms län och utanför och välkomnar alla oavsett var de bor eller vistas. 

 • Vi kräver aldrig personnummer, efternamn eller adress på våra medlemmar.

 • Våra medlemmar får definiera sitt eget pronomen.

 • Vi har regnbågsflaggor i lokalerna.

 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att vara med i utvecklingen av vår värdegrund genom förslagslåda, enkäter och muntlig dialog

 • Vi har ett ungdomsråd som har möten en gång i månaden i syfte att utveckla Dörren inom olika områden.

 • Vi strävar efter att uppnå så hög tillgänglighet som möjligt utifrån våra förutsättningar som råder i lokalerna. Alla Dörrens lokaler går att nå med hiss.  

 • All vår verksamhet är gratis för medlemmarna. 

 • Vi är HBTQ-diplomerad verksamhet (2017). Vi arbetar utifrån ett normkritisk arbetssätt med hbtq-perspektiv.

 • Vi ser värdegrundsarbetet som en färskvara och tror att det alltid går att utveckla förmågan att främja inkludering. Tveka inte att höra av dig till oss om ni har idéer eller synpunkter på hur vi kan bli mer inkluderande på Dörren.

 

Finansiering

 Dörrens finansieras med bidrag från stiftelser och fonder samt Stockholm stad. Stort tack till:

Makarna Malmkvist, Domkyrkoförsamlingen, Gålöstiftelsen, Kulturförvaltningen Stockholm stad

Göran Lagervalls stiftelse,Kungliga sällskapet Pro Patria, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Lars Hiertas minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Karin och Ernst August Bångs minne, Helen Petres stiftelse, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Solkatten, Lindhés Advokatbyrå 

bottom of page