top of page

MO-rådet

Graphic Design Workspace

Mäster Olofsrådet är hemgårdens högsta beslutande organ.

 

Till Mäster Olofsrådet utses ombud – med yttrande-, förslags- och rösträtt enligt följande:

 

Varje verksamhetsgren och medlemsförening har två ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar, dock att ingen verksamhetsgren må ha beslutsrätt för hälften eller mer av antalet representerade ombud.

 

De anställda inom Mäster Olofsgården äger i likhet med verksamhetsgrenarna rätt att utse ombud till rådet.

 

Mäster Olofsrådet utser vid årsmöte styrelse för Mäster Olofsgården.

 

Mäster Olofsrådet väljer varje årsmöte en valberedning, bestående av fem välmeriterade personer, som bör komma från olika verksamhetsgrenar inom hemgården.

 

Mäster Olofsrådet ska diskutera och dra upp riktlinjer i stort för verksamheten, se Mäster Olosgårdens stadgar.

bottom of page